Стратеги төлөвлөлт ба стратегийн шинжилгээний хэрэгслүүд сургалт

Сургалтын зорилго:

Стратеги удирдлагын сургалтаар та байгууллагын амжилтын үндэс болсон стратегийн зорилго чиглэлээ тодорхойлж байгууллагыг бүхэлд нь хүрэх гэж буй зорилго руу нь чиглүүлэх ур чадварт суралцана.

Хэн хамрагдах вэ?

 • Компанийн гүйцэтгэх захирлууд
 • Start-up компанийн захирлууд
 • Дээд, дунд түвшний удирдах ажилтнууд
 • Стратеги төлөвлөлтийн газрын захирлууд
 • Бизнес шинжээчид

Сургалтын агуулга:

 • Стратегийн орчин үеийн чиг хандлагууд
 • Стратегич сэтгэлгээ
 • ASSESSMENT өнөөгийн байдлын үнэлгээ
 • Эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс тодорхойлох
 • Стратегийн төлөвлөгөөний бүрдүүлбэр хэсгүүд
 • Стратеги тодорхойлох шинжилгээний хэрэгслүүд
 • Стратегийн үнэлгээ ба эргэх холбоо

Стратегийн хэрэгжилт ба тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем Balanced scorecard /BSC/ сургалт

Сургалтын зорилго:

Байгууллагын стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ашигладаг дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчирхэг менежментийг суралцахад чиглэгдэнэ.

Хэн хамрагдах вэ?

 • Компанийн захирлууд
 • Start-up компанийн захирлууд
 • Дээд, дунд түвшний удирдах ажилтнууд
 • Стратеги төлөвлөлтийн газрын захирлууд
 • Бизнес шинжээчид
 • Эдийн засагчид

Сургалтын агуулга:

 • BSC-ын талаарх үндсэн ойлголт, ач холбогдол
 • BSC-ыг нэвтрүүлэх 9 алхамын тухайд
 • 1-р алхам. Үнэлгээ, алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлсээ тодорхойлох
 • 2-р алхам. Стратеги ба үнэ цэнийн томъёолол
 • 3-р алхам. Стратегийн үндсэн сэдвүүд ба стратегийн зорилгыг тодорхойлох нь
 • 4-р алхам. Стратегийн зураглал
 • 5-р алхам. Гүйцэтгэлийн хэмжүүр үзүүлэлтүүд
 • 6-р алхам. Стратегийн төсөл санаачилгууд
 • 7-8-р алхам. Стратегийн түвшин ба нэгжүүдийн уялдаа холбоо
 • 9-р алхам. BSC-ын үнэлгээ

Бизнес төлөвлөлт, бизнес модель ба санхүүгийн төлөвлөлт сургалт

Сургалтын зорилго:

 • Та компанийнхаа өсөлтийг хангах бизнес төлөвлөлтийн арга техникт суралцмаар байна уу?
 • Танай компани өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд бизнес модельдоо өөрчлөлт оруулсан уу?
 • Та бизнесийнхээ дунд хугацааны санхүү, мөнгөн урсгалын төсөөллүүдээ гаргасан уу?

Хэн хамрагдах вэ?

 • Компанийн захирлууд
 • Start-up компанийн захирлууд
 • Дээд, дунд түвшний удирдах ажилтнууд
 • Стратеги төлөвлөлтийн газрын захирлууд
 • Бизнес шинжээчид
 • Эдийн засагчид

Сургалтын агуулга:

БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨЛТ:
 • Гадаад орчин, зах зээл, салбар, өрсөлдөгчид, үйлчлүүлэгчид
 • Стратегийн зорилго, зорилтууд
 • Маркетинг, борлуулалтын төлөвлөгөө
 • Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө
 • Удирдлага, хүний нөөцийн төлөвлөгөө
 • Оролцогч талуудтай харилцах төлөвлөгөө
БИЗНЕС МОДЕЛЬ:
 • Бизнес модель гэж юу вэ?
 • Бизнес моделийн хавтгай/ BUSINESS MODEL CANVASS
 • Бизнес моделийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
 • Амжилттай хэрэгжиж байгаа бизнес моделийн жишээ
САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ:
 • Санхүүгийн төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсгүүд хэрхэн төлөвлөх вэ?
 • Санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулахдаа гаргадаг, зайлсхийвэл зохистой нийтлэг алдаанууд
 • Санхүүжилт татах арга замууд

Шинэ Мэдээ