Сургалт

Глобал стратегийн удирдлагын институт байгууллагын стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах болон менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ удирдлагыг чадавхжуулах ээлжит сургалтуудыг бизнесийн салбаруудад амжилттай үзүүлсээр ирсэн туршлагатай.

Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ гэж гүйцэтгэгчээс төсөл зохиох, хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, сургалт явуулах, техникийн туслалцаа үзүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, зураг төсөл боловсруулах, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих тусгай мэдлэг ур чадварын үндсэн дээр үзүүлж байгаа мэргэжлийн үйлчилгээг хэлнэ.

Коүчинг

Бид таны тусгайлсан хэрэгцээнд тулгуурлан байгууллагын тань бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд туслах онцгой шийдлүүдийг санал болгож байна.Танхимын сургалт нь ижил түвшний хэрэгцээ бүхий бүлэг оролцогчдод хүрэх үр нөлөөтэй сургалтын хэлбэр юм.